ženske skrajnih dežel | women of the outermost lands | donne di terre estreme

CATERINA BORGATO

Beneška galerija, Špietar | San Pietro al Natisone

Ženske skrajnih dežel je človeško raziskovalno potovanje, posvečeno stvarnosti ženskega sveta, s katero se je avtorica srečala v deželah Zemlje, ki jih imajo za geografsko skrajne, ženskam in krajem na obrobju, v puščavski Danakilski kotlini v Etiopiji, na nedostopnem otoku Sokotra (Jemen), na oddaljenih planotah zahodne Mongolije, na meji s Sibirijo. Želi si pričevati o povezanosti ženskega sveta, o tihi “družbeni pogodbi”, ki obstaja med vsemi ženskami in predstavlja trdni temelj teh neznanih ali pozabljenih družb. To je sporočilo, naj še naprej razmišljamo o položaju žensk, o neravnovesjih in razdorih, ki še vedno ovirajo družbeno uveljavljanje žensk, ne samo v skrajnih družbah, temveč tudi v tistih razširjene blaginje.

Donne di terre estreme è un percorso umano di ricerca dedicato alla realtà del mondo femminile che l’autrice ha incontrato in regioni della Terra considerate geografi camente estreme. Donne e luoghi ai margini. Nella depressione desertica della Dancalia etiopica, nell’inaccessibile isola di Socotra (Yemen), sui remoti altipiani della Mongolia occidentale, ai confi ni con la Siberia. Vuole essere una testimonianza della coesione del mondo femminile, di un tacito “patto sociale” che esiste tra tutte le donne e che rappresenta le solide fondamenta di queste società sconosciute o dimenticate. Un messaggio per continuare a rifl ettere sulla condizione femminile, sugli squilibri e sulle disgregazioni che anche nelle società del benessere diffuso, non solo in quelle estreme, rendono ancora diffi cile l’affermazione sociale delle donne.

 

otvoritev | inaugurazione 22.06.2023 ob | alle 18.30

razstava bo odprta do | la mostra resterà aperta fino al 02.7.2023

urnik | orario: vsak dan | ogni giorno 10.00_13.00 – 14.30_17.30

 vabilo | invito

plakat | locandina