SERAFINO LOSZACH O kopiji in o skrbi | Sulla copia e sulla cura
razstavo kurira kolektiv Robida | mostra a cura del collettivo Robida
Beneška galerija, San Pietro al Natisone | Špietar 
08.11 - 09.12.2023

vabilo / invito

Serafino Loszach Martinkin (1921–2001) je bil eden tistih preprostih in nenavadnih ljudi, ki tiho bivaju v svetu – v njegovem primeru v vasici Topolove – in ustvarjajo vsakdanje čudeže, ki jih, če imamo to srečo, uspemo odkriti. Nekaj takih je bilo v Benečiji, na primer Tin Piernu iz Tarčmuna, čigar fotografije skrbno hrani Študijski center Nediža, ali pa Valentino Gariup iz Topolovega, čigar knjižnica in sledovi njegovega strastnega branja v različnih slovanskih jezikih so ostali živi le v zgodbah tistih, ki so ga poznali.

Med temi je bil tudi Serafino: kmet, rudar v Belgiji, drvar v Švici, delavec in – v zadnjih letih svojega življenja – risar, ki je za seboj pustil svojo sled na tisoče pisanih listov papirja.

Serafino Loszach se je k risanju obrnil po tem, ko ga je pri šestinšestdesetih letih prizadela omrtvelost roke in nato možganska kap, ki mu je paralizirala levo stran telesa: med dolgotrajno rehabilitacijo odkrije kolaž in nato risbo. Ko sedi v invalidskem vozičku, najprej v bolnišnici in nato doma v Topolovem, razume, da je risanje njegov najljubši način preživljanja časa. Prerisuje slike iz revij, zlasti oglase, pa tudi znane obraze ali svete podobe. Portretira svoje otroke in vnuke. Fotografije arhitekture prerisuje tako, da si na novo zamišlja pravila perspektive: linearno perspektivo intuitivno zamenja z obrnjeno, pri kateri točka izginotja ni natanko za sliko, temveč je gledalec sam, ki gleda sliko. Pogosto riše in prerisuje iste like: ko listamo skozi njegov ogromen arhiv Fabriano F2 in F4 listov papirja najdemo več različic Ume Thurman, kopije Raffaella in Leonarda da Vincija, podobe top modelov iz 90-ih let, ampak tudi veliko otrok, dame s kužki, peteline, nenavadne ribe/ladje, cerkve, ženske z vijoličnimi lasmi, poljubljajoče se pare in številne portrete v bližnjem planu.

Za vsako risbo je enaka tehnika: črte najprej nariše s svinčnikom, nato prevleče s črnim Tratto Pen flumastrom in na koncu površine pobarva z barvicami Giotto ali Derwent, ki jih je Serafino nabrusil z nožem. Tisti ročno nabrušeni barvni svinčniki so eden izmed redkih spominov, ki jih imamo na Serafina, tisti, ki ga nismo poznali, ker smo bili premladi, ko je on umrl. In potem so tu še risbe – čudovite, barvite, intenzivne in vizionarske.

•••
 

Serafino Loszach Martinkin (1921-2001) è stato uno di quegli uomini semplici e straordinari che occupano silenziosi il mondo – nel suo caso il paese di Topolò – producendo quotidiane meraviglie che, quando siamo fortunate, riusciamo a scoprire. Ce ne sono stati alcuni in Benečija, Tin Piernu di Tercimonte, ad esempio, le cui fotografie custodisce con cura il Centro Studi Nediža, oppure Valentino Gariup di Topolò, la cui biblioteca e le tracce delle sue appassionatissime letture in diverse lingue slave restano vive solo nelle storie di chi l’ha conosciuto.

Tra questi c’è stato anche Serafino: contadino, minatore in Belgio, boscaiolo in Svizzera, bracciante e – negli ultimi anni della sua vita – disegnatore, che ha lasciato come traccia di sé migliaia di fogli coloratissimi.

Serafino Loszach arriva al disegno dopo che, a sessantasei anni, è colpito da una paresi al braccio e successivamente da un ictus che gli paralizza il lato sinistro del corpo: durante il lungo periodo di riabilitazione scopre il collage e poi il disegno. Seduto sulla sua sedia a rotelle, prima in ospedale e poi a casa a Topolò, capisce che disegnare è il suo modo preferito di passare il tempo e la sua cura. Copia immagini dalle riviste, pubblicità specialmente, ma anche volti famosi oppure immagini sacre. Fa ritratti dei suoi figli e nipoti. Ricopia fotografie di architetture ri-immaginando le regole della prospettiva: a quella lineare sostituisce d’istinto quella inversa, in cui il punto di fuga non sta idealmente dietro al quadro ma è lo spettatore stesso che guarda l’immagine. Disegna e ridisegna spesso gli stessi personaggi: sfogliando il suo enorme archivio di fogli Fabriano F2 e F4 troviamo più versioni di Uma Thurman, copie di Raffaello e Leonardo da Vinci, immagini di top model degli anni 90 ma anche tanti bambini, signore con cagnolini, galli, strani pesci/nave, chiese, donne dai capelli viola, coppie che si baciano e tantissimi ritratti in primo piano.

Per ogni disegno la tecnica è la stessa: le linee vengono prima tracciate in matita, poi ripassate con una Tratto Pen nera e infine le superfici sono colorate con pastelli Giotto o Derwent che Serafino affilava con il coltellino. Quelle matite colorate affilate a mano sono uno dei pochi ricordi che abbiamo di Serafino, noi che non siamo riuscite a conoscerlo perché eravamo troppo piccole quando è morto. E poi ci sono i disegni – meravigliosi, colorati, intensi e visionari.

Robida Collective