predpremiera / anteprima : petek / venerdì, 15.12.2023 ob / alle 20.00 
Slovenski kulturni dom, Špeter / Centro culturale Sloveno, San Pietro al Natisone 

ROŽINCA
DOKUMENTARNI FILM / FILM DOCUMENTARIO
RTV Slovenija

scenarist / sceneggiatura: Vid Stanovnik
režiserka / regia: Alma Lapajne
direktor fotografije in snemalec / direttore della fotografia e operatore di ripresa: Boris Poropat
mojster montaže / montaggio: Luka Založnik
oblikovalec glasbe / design del suono: Blaž Šivic

Dokumentarni film predstavlja duhovno in kulturno izročilo Beneške Slovenije skozi intimno pripoved štirih pesnic: Luise Battistig, Margherite Trusgnach, Andreine Trusgnach in Claudie Salamant, ki spregovorijo o svojem občutenju prostora, v katerem živijo in ustvarjajo.

Il documentario racconta lo spirito e la tradizione culturale della Benecia attraverso il ritratto di quattro poetesse: Luisa Battistig, Margherita Trusgnach, Andreina Trusgnach e Claudia Salamant presentano la propria relazione con il luogo in cui vivono e scrivono.

vabilo / invito

Dokumentarni film je pripoved o ljudeh v Beneški Sloveniji, ki živijo na pobočjih mogočnega Matajurja, med reko Nadižo in Idrijo. Nekoč je bilo tu zelo živo planšarstvo. Danes je Matajur priljubljen cilj planincev. Z njega se pogled odpre tja do sinjega Jadranskega morja. Začetek avgusta, ko na gorskih pobočjih zacvetijo številne rože, je čas, ko dekleta in žene iz vasi v Beneški Sloveniji nabirajo rože in jih doma pletejo v velike šopke.
Skozi stoletja se je v tarčmunski fari uveljavil kot prošnji dan praznik sv. Marka Evangelista, 25. aprila. Takrat se je procesija vila po vseh vaseh. Že v rimskih časih se je na ta dan odvijala procesija »robigalia«, imenovana po bogu pšenice Robigusu. V 8. stoletju se je običaj prošnjih dni razširil po
vseh zahodnih cerkvah. V vsaki vasi so se ustavili in duhovnik je zmolil prošnje: za zdravje, za dobro letino, prošnje, da ne bi bilo hude ure in vojne in barbarskih vdorov. Nato se je procesija vila naprej po pobočju, mimo suhih zidov, ki so na terasastih pobočjih zadrževali rodovitno zemljo, kjer je uspevalo sadno drevje in so vaščani pridelovali potrebno hrano. V zraku so lebdela imena številnih svetnikov, ki so se jim v litanijah priporočali. Potujoča molitev med travniki in gozdovi krepi nekatere temeljne točke v odnosu človeka in stvarstva. Telesa in glasovi se stapljajo in hkrati prihajajo v stik z zemljo, njeno raskavostjo in njenimi vonjavami ter barvami. Ko v stvarstvu človek spozna sebe, doume polnost svoje identitete – v harmoniji z vsemi ostalimi bitji.
Muzej v Mašerah danes napolnjujejo predmeti, ki pripovedujejo o običajih in izročilu. V njem imajo mesto tudi šopki, ki so povezani z običajem Rožince. Pred velikim šmarnom se dekleta in žene odpravijo proti Matajurju in iz nabranih rož spletajo velike šopke. Legenda pravi, da ko je bila Marija
vzeta v nebo, se je na zemlji pojavil šopek cvetlic. Po večstoletni tradiciji ljudje pripravljajo »pušjace«,zanje pobirajo določene vrste cvetlic in zelišč, ki imajo terapevtsko, magično in zaščitno moč. Od prvih ognjišč, ki so bili postavljeni po pobočjih lepe, a tudi skope zemlje, se je oblikoval značaj
ljudi. Pobočja mogočne gore Velike Babe, kakor so imenovali Matajur, pa so jih izklesala v trdožive in vztrajne ljudi, ki pa nikoli niso zaklepali vrat pred siromakom. Takšne so tudi Luisa Battistig, Margherita Trusgnach, Andreina Trusgnach in Claudia Salamant. Izjemnost, trdoživost, veselje
in odprtost do življenja zaznamuje Luiso od Mašer in njene prijateljice, Margherito iz Sevca, Andreino iz Kozce in Claudio od Salamantov. Vse štiri so pesnice, ki moč za ustvarjanje in opisovanje svojih izkušenj nežnosti, empatije, materinstva in notranje moči črpajo iz svojih prostorov.
V dokumentarni oddaji bodo spregovorile o doživljanju prostora ter razpetosti med izročilom prednikov in izzivi sodobnosti.

Il documentario racconta la storia della gente della Slavia Friulana che vive sui versanti del possente Matajur, tra i fiumi Natisone e Judrio. Qui un tempo era molto viva la transumanza; oggi il Matajur è una meta amata dagli alpinisti. Da qui la vista si apre fino all’azzurro del mare Adriatico. L’inizio
di agosto, quando sui versanti della montagna iniziano a fiorire diversi fiori, è il tempo in cui ragazze e donne dai paesi della Slavia Friulana li raccolgono intrecciandoli in grandi mazzi.
Attraverso i secoli, nella parrocchia di Tercimonte si è affermata come giorno delle rogazioni più importante la festa di San Marco Evangelista, il 25 aprile. Allora una processione si snodava per tutti i paesi. Già ai tempi dei Romani in questo giorno si svolgeva la »robigalia«, che prende il nome
dal dio del frumento Robigus. Nell’VIII secolo l’usanza delle rogazioni si diffuse in tutte le chiese occidentali. La processione si fermava in ogni paese e il prete recitava le rogazioni: per la salute, per un buon raccolto, perché non ci siano cattivo tempo, guerre e invasioni barbariche. Poi la processione continuava a percorrere il versante della montagna, lungo i muretti a secco che sui pendii terrazzati trattenevano terra fertile, su cui crescevano rigogliosi alberi da frutto e dove gli abitanti del paese coltivavano il cibo necessario. Nell’aria aleggiavano i nomi di numerosi santi, a cui ci si affidava nelle litanie. La preghiera itinerante tra prati e boschi rafforzava alcuni punti fondamentali del rapporto tra uomo e creato: i corpi e le voci si fondevano e al contempo entravano in contatto con la terra, la sua asprezza, i suoi profumi e colori. Quando l’uomo riconosce se stesso nel creato, comprende la pienezza della propria identità – in armonia con tutti gli altri esseri. Il museo di Masseris raccoglie oggetti che raccontano usanze e tradizioni. Qui hanno un proprio posto anche i mazzetti legati all’usanza della Rožinca. Prima dell’Assunzione le ragazze e le donne si dirigono verso il Matajur e con i fiori raccolti intrecciano grandi mazzi. La leggenda narra che quando Maria fu assunta in cielo, comparse in terra un mazzo di fiori. Secondo una tradizione secolare la gente prepara i »pušjaci« raccogliendo determinate specie di fiori e erbe, che hanno una forza terapeutica, magica e protettiva.
Dai primi focolai collocati sui versanti di una terra bella, ma anche avara, si è formata la personalità della gente. I versanti dell’imponente Velika Baba, come era chiamato il Matajur, li hanno forgiati in persone tenaci e persistenti, che però non hanno mai chiuso la porta di fronte ai poveri. Questo è anche il carattere di Luisa Battistig, Margherita Trusgnach, Andreina Trusgnach e Claudia Salamant. L’eccezionalità, la tenacia, l’allegria e l’apertura verso la vita caratterizza Luisa di Masseris e le sue amiche, Margherita di Seuza, Andreina di Cosizza e Claudia di Salamant. Tutte e quattro sono poetesse che attingono la forza per scrivere e descrivere le proprie esperienze di tenerezza, empatia, maternità e forza interiore dai propri luoghi. Nel documentario parleranno del modo di vivere lo spazio e della dicotomia tra la tradizione degli antenati e le sfide della contemporaneità.

Vid Stanovnik